ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΡΗΓΑΣ» 1970-2017

Σκοπός της Σχολικής μας Μονάδας είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της εκπαίδευσης. Η μονάδα μας ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού (μετά την οικογένεια) εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις, ώστε τα παιδιά να αναπτύσσονται και να κοινωνικοποιούνται ομαλά, πολύπλευρα και ισόρροπα.

Η Προσχολική Αγωγή επιδρά θετικά στη μετέπειτα σχολική διαδρομή του παιδιού, είναι ο πρώτος θεσμός στη ζωή των παιδιών που μιλιέται και μαθαίνεται η επίσημη γλώσσα και ο πρώτος θεσμός που συνδέει το οικογενειακό περιβάλλον με το κοινωνικό.

Οι βασικές ικανότητες που προωθούμε με το Πρόγραμμά μας είναι η επικοινωνία, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και η αυτονομία και κοινωνικές ικανότητες. Οι ικανότητες αυτές ορίζονται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων αξιών και στάσεων.

Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικά, το οικοδόμημα της γνώσης χτίζεται μόνο μέσα από τη δράση του κάθε ατόμου στο περιβάλλον. Με την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά οικειοποιούνται στάσεις και πρακτικές μέχρι τώρα άγνωστες για αυτά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Το πρόγραμμα μας

Μέσα σε ευέλικτα μαθησιακά περιβάλλοντα οι εκπαιδευτικοί μας οργανώνουν μαθησιακές εμπειρίες αξιοποιώντας: α) το παιχνίδι (αυθόρμητο και οργανωμένο), β) ρουτίνες, γ) καταστάσεις καθημερινής ζωής, δ) διερευνήσεις (σχέδια εργασίας – προβλήματα προς επίλυση) και ε) οργανωμένες δραστηριότητες.

Το πρόγραμμα μας προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες, στις ικανότητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού και να εξασφαλίζει την ενεργητική συμμετοχή όλων των παιδιών. Κάθε παιδί είναι μοναδικό και όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε μια εκπαίδευση η οποία σέβεται και στηρίζει την προσωπικότητα, τη γλωσσική κοινωνική και πολιτισμική ταυτότητα και τις ανάγκες τους.

Η ανάπτυξη του παιδιού

Η ανάπτυξη βασίζεται στις δυνατότητες που έχει το παιδί, οι παιδαγωγοί μας προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στις δυνατότητες του σταδίου εξέλιξης του βρίσκεται το παιδί και δεν ζητάνε να προσαρμοστεί το παιδί στις δικές τους απαιτήσεις (παιδοκεντρική παιδαγωγική).

Ο εκπαιδευτικός μας λαμβάνει υπόψη του τον τρόπο που μαθαίνουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας και τι κινητοποιεί τη θέληση τους για μάθηση (εμπειρίες – ενδιαφέροντα) για την επιτυχή οργάνωση της διδασκαλίας του. Υιοθετώντας τη θεωρία του εποικοδομισμού (Piaget & Vygotsky) ο εκπαιδευτικός μας ενθαρρύνει, καθοδηγεί και διευκολύνει τη σκέψη των μαθητών στη δημιουργία συνδέσεων με τις ήδη υπάρχουσες εμπειρίες. Διατυπώνει καλές ερωτήσεις αποφεύγοντας τις σωστές απαντήσεις, επιχειρεί να εμπλέξει τους μαθητές σε καταστάσεις προβληματισμού, βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν τις πληροφορίες που χρειάζονται παρακινώντας τους να δοκιμάζουν νέες στρατηγικές.

Η γνώση συμφιλιώνεται με την πράξη σ’ ένα πάντρεμα με οδηγό τον J. Dewey τον θεμελιωτή της παιδαγωγικής του σχεδίου εργασίας. Η σχολική τάξη οργανώνεται με εποπτικά μέσα (χειραπτικό-αναπαραστατικό & εικονιστικό υλικό) δημιουργώντας ένα περιβάλλον δράσης, εξερεύνησης, προβληματισμών με τελικό προορισμό την οικοδόμηση της νέας γνώσης. Οι διδακτικές μας παρεμβάσεις εστιάζουν στην προώθηση της συνεργασίας και την ενθάρρυνση της συμμετοχής σε ομάδες, αλλά ενισχύεται και η αυτονομία, δρώντας ατομικά. Οποιαδήποτε πράξη αποτελεί κίνητρο, κίνητρο για τη μάθηση είναι το ενδιαφέρον και πίσω από κάθε ενδιαφέρον κρύβεται μια ανάγκη. Κατά συνέπεια, το σχήμα που οδηγεί στη μάθηση είναι: Ανάγκη Ενδιαφέρον Κίνητρο  Δράση  Μάθηση

Η μάθηση του παιδιού

Στο καθημερινό πρόγραμμα παρέχονται ευκαιρίες για παιχνίδι. Ακούμε και καταγράφουμε τις ιδέες των παιδιών για το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας έργου. Τα σχέδια εργασίας ξεκινούν από τις συζητήσεις των παιδιών. Δίνουμε έμφαση περισσότερο στη διαδικασία της μάθησης και λιγότερο στο περιεχόμενο των σπουδών και το μαθησιακό αποτέλεσμα.

Μάθηση μέσα από την επίλυση προβλημάτων. Υιοθέτηση θετικών στάσεων απέναντι στη μάθηση. Προώθηση προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Ταυτότητα, Αυτορρύθμιση, Προσωπική Ενδυνάμωση, Κοινωνικές Δεξιότητες, Κοινωνική Αλληλεπίδραση). Η σπουδαιότερη ανάγκη είναι η ανάγκη για ΑΓΑΠΗ, πέρα των βιολογικών, συναισθηματικών, κοινωνικών, νοητικών κτλ. αναγκών.

Οι νηπιαγωγοί μας

Οι νηπιαγωγοί μας λειτουργούν ως πρότυπα συμπεριφοράς, ως εμψυχωτές, βοηθοί, συνεργάτες, σύμβουλοι. Διαμεσολαβούν ενισχύουν την προσπάθεια έκφρασης και επικοινωνίας των παιδιών. Ενθαρρύνουν τα παιδιά να συμμετέχουν σε συζητήσεις που γίνονται μέσα στη τάξη, να διατυπώνουν υποθέσεις και να επιλύουν προβλήματα. Αξιοποιούν όλες τις τεχνικές υποστήριξης του παιδιού (ενθάρρυνση, επιβράβευση, ενίσχυση).

Διατηρεί προσωπική σχέση με το κάθε παιδί, η οποία εμπνέει ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αποδοχή. Επιδιώκει επιτυχείς εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς και παιδαγωγικές παρεμβάσεις, αξιοποιώντας όλα συμβολικά μέσα, τα μέσα έκφρασης και επικοινωνίας, την τεχνολογία την αναπαράσταση. Ολοκληρώνοντας τις διδακτικές μας παρεμβάσεις ο εκπαιδευτικός παρατηρεί προσεκτικά και αξιολογεί τη μαθησιακή διαδικασία (φάκελος εργασίας – portfolio).

Τα ερεθίσματα

Η ποικιλία και η αφθονία των ερεθισμάτων που δέχονται τα παιδιά μας από το περιβάλλον τους παίζουν κεντρικό ρόλο στη διέγερση του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση στη δημιουργία αλλά και τη διατήρηση συνάψεων ανάμεσα στους νευρώνες. Η επανάληψη ενδυναμώνει τις συνδέσεις του εγκεφάλου, όπως και οι συσχετίσεις μεταξύ των εμπειριών σε διάφορα περιβάλλοντα.

Ο εγκέφαλος από τη φύση του αναζητά μοτίβα και κανονικότητες. Μέλημα μας… η δημιουργία κατάλληλης παιδαγωγικής ατμόσφαιρας με τη ρύθμιση της ανάλογης συμπεριφοράς της από την πρώτη στιγμή της υποδοχής των νηπίων ως το τέλος της χρονιάς!!!

Gallery

Η αγάπη για τα παιδιά και ο επαγγελματισμός οδηγούν σε ένα ασφαλές, οικογενειακό και γεμάτο ερεθίσματα σχολείο.